HOFÍREK CONSULTING
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 


Preambule

PhDr. Miroslav Hofírek, podnikající fyzická osoba, IČ: 11386568, se sídlem Kolová - Háje 60, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „HOFÍREK CONSULTING“ nebo „my“), je subjektem oprávněným provozovat:

-       agenturu práce se zaměřením na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly;

-       poskytovat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Svou podnikatelskou činnost realizuje HOFÍREK CONSULTING prostřednictvím samostatných kanceláří umístěných v Praze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Karlových Varech a v Bratislavě.

Při výkonu své podnikatelské činnosti HOFÍREK CONSULTING zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání (dále jen „Zásady“) vám poskytují informace o tom, jak HOFÍREK CONSULTING zpracovává informace, které mu poskytnete v souvislosti s procesem zprostředkování zaměstnání.

Ohledně shromažďování a zpracovávání určitých typů vašich údajů vás dále můžeme požádat o výslovný souhlas, jak je uvedeno v těchto Zásadách níže.

HOFÍREK CONSULTING tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).


1.      Správce

Správce je odpovědný za dodržování povinností stanovených v GDPR pro zpracování osobních údajů. Správcem je HOFÍREK CONSULTING.

Kontaktní osobou je p. Miroslav Hofírek, T. G. Masaryka 883/53, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, tel. číslo: 724  502 303, e-mail: gdpr@hofirek.cz.


2.      Jaké konkrétní osobní údaje HOFÍREK CONSULTING zpracovává?

HOFÍREK CONSULTING zpracovává osobní údaje v rozsahu životopisných dat uvedených v zaslaném životopise, či souvisejících doplňujících relevantních informací vámi sdělených v průběhu výběrového řízení.

Typicky se jedná o vaše následující osobní údaje:

         i.            Identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, příp. další kontaktní údaje;

       ii.            Údaje související s žádostí o zaměstnání: životopis, průvodní dopis, vzdělání, schopnosti, dovednosti, zkušenosti, předchozí pracovní zkušenosti, kvalifikace, apod.;

      iii.            Preference – tedy např. preferované místo výkonu práce, preferovaná pracovní pozice, preferovaná výše mzdy, zájmy, které se nám rozhodnete dobrovolně sdělit;

     iv.            Podoba - u účastníků výběrového řízení nepožadujeme, aby k podkladům pro žádost o zaměstnání přikládali i fotografie. Je čistě na vás, zda chcete takové Údaje dobrovolně poskytnout;

       v.            Osoby poskytující reference - dopisy s referencemi, jména a kontaktní údaje na osoby, které je poskytují.

Pokud se rozhodnete připojit ke své žádosti o zaměstnání reference, je vaší povinností před tím, než nám sdělíte osobní údaje osob poskytujících reference, získat jejich souhlas a informovat je, za jakým účelem mohou být jejich osobní údaje námi zpracovávány (na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání).

Osoby poskytující vaše reference nebudeme kontaktovat přímo, pokud nám s tímto postupem nedáte výslovný souhlas.

     vi.            Zvláštní kategorie údajů - tedy informace, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro účely jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

U účastníků výběrového řízení nepožadujeme, aby k podkladům pro žádost o zaměstnání přikládali jakékoliv zvláštní kategorie údajů. Tyto osobní údaje prosím neuvádějte.

Můžete si zvolit, jaké typy informací v rámci své žádosti o zaměstnání poskytnete. Pro posouzení vaší žádosti o zaměstnání na konkrétní pozici je zpravidla nezbytně nutné poskytnout informace uvedené pod písm. i), ii) a iii). V případě, že se rozhodnete tyto údaje neposkytnout, je možné, že vaši žádost nebudeme moci dále zpracovávat.

V některých případech může pracovní nabídka uvádět dodatečné kategorie údajů požadované pro konkrétní pozici. V takovém případě bude poskytnutí takových informací také považováno za povinné (znovu si prosím pročtěte pracovní nabídku).

Poskytnutí jakýchkoli dalších informací bude záležet výhradně na vás a bude na něj nahlíženo jako na dobrovolné.


3.      Účel zpracování osobních údajů

HOFÍREK CONSULTING zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete během výběrového řízení, za účelem přezkoumání a posouzení vaší způsobilosti jako uchazeče o konkrétní pracovní pozici a zprostředkování zaměstnání, za účelem zajištění služeb které bezprostředně souvisejí s hledáním či zprostředkováním zaměstnání a také za účelem dodržování právních a vnitřních předpisů, tedy zejména pro účely:

-       posouzení vaší způsobilosti a předpokladů ve vztahu k našim pracovním příležitostem, udržování vztahu s vámi během výběrového řízení, tj. telefonovat vám a zvát vás na pohovory, dojednávat s vámi nabídky a podmínky zaměstnání apod.;

-       ověření vašich informací a prověření vašich referencí / dosavadního vzdělání a praxe (je-li to nutné v souladu s právními předpisy nebo s vaším výslovným souhlasem);

-       komunikace s vámi, a abychom vás mohli upozornit na jiné pracovní příležitosti (máme-li váš souhlas se zařazením do naší personální databáze, viz níže);

-       obhajoby v případných právních a soudních řízeních.

Kdybychom v budoucnu potřebovali zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem než za účely uvedenými výše, budeme vás o tomto účelu informovat a poskytneme vám i veškeré další příslušné informace. V nezbytných případech si před zpracováváním vašich osobních údajů za jiným účelem můžeme vyžádat váš souhlas.


4.      Právní základ zpracování

Právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů je zejména:

-       váš souhlas zpracovávat veškeré osobní údaje poskytnuté ve vašem životopise a související informace, které jste nám poskytli v rámci rozhodnutí ucházet se o naši pracovní nabídku a zaslat nám svůj životopis a související dokumentaci po přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů;

-       případná potřeba navázat s vámi smluvní vztah nebo v tomto směru učinit na vaši žádost opatření;

-       splnění zákonných povinností týkajících se výběrového řízení;

-       oprávněný zájem HOFÍREK CONSULTING vykonávat v plném rozsahu podnikatelskou činnost specifikovanou výše, včetně zajištění, že HOFÍREK CONSULTING, jeho počítačové sítě a informace jsou zabezpečené, správa a řízení HOFÍREK CONSULTING, ochrana našich zájmů a práv v případě vyšetřovaného, domnělého či skutečného porušení právních předpisů;

-       váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

 

5.      Co je obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas je vámi dobrovolně poskytnuté písemné osvědčení, že HOFÍREK CONSULTING je oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje pro specifikované účely.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán. K odvolání souhlasu prosíme o zaslání emailu na adresu: gdpr@hofirek.cz. Jakmile obdržíme vaši žádost o odvolání, veškeré údaje, ke kterým se vaše odvolání vztahuje, budou z našich spisů a záznamů vymazány. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


6.      Automatizované rozhodování

Automatizované rozhodování, včetně profilování, během výběrového řízení u uchazečů neuplatňujeme.


7.      Kdo je příjemce osobních údajů

K vašim osobním údajům budou mít přístup příslušní konzultanti HOFÍREK CONSULTING pro výše uvedené účely, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.


Příjemcem vašich osobních údajů jsou klienti HOFÍREK CONSULTING, jako možní budoucí zaměstnavatelé. HOFÍREK CONSULTING se zaručuje, že vaše osobní údaje budou zpřístupněny těmto třetím osobám vždy pouze s vaším předchozím souhlasem. V tomto kontextu HOFÍREK CONSULTING přijal přiměřená ochranná opatření, aby zajistil, aby tyto třetí osoby plnili své povinnosti ohledně ochrany vašich údajů a také zavedli přiměřená technická a organizační opatření za účelem zabezpečení vašich údajů. Tyto třetí osoby mají tytéž povinnosti chránit vaše osobní údaje v souladu s GDPR jako HOFÍREK CONSULTING.


8.      Doba uchovávání osobních údajů

HOFÍREK CONSULTING vaše osobní údaje uchovává, dokud není daná pracovní pozice obsazena. Předpokládáme, že tato doba nepřekročí 6 měsíců.

Až tato doba skončí, veškeré vaše osobní údaje, které jste nám během výběrového řízení poskytli, vymažeme, ledaže byste nám dali svůj souhlas, abychom si vaše údaje ponechali v naší personální databázi pro budoucí výběrová řízení. V takovém případě prosím vyplňte souhlas, který vám separátně předložíme.

Po uplynutí doby, na kterou byl udělen separátní souhlas, jsou veškeré informace o vašich osobních údajích zlikvidovány, tedy vymazány a skartovány.


9.      Práva subjektů osobních údajů

Vzhledem k tomu, že HOFÍREK CONSULTING jako správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo: 

-       na přístup k osobním údajům;

-       na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;

-       na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo bude-li zjištěno, že byly zpracovávány protiprávně;

-       na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;

-       na přenositelnost údajů;

-       vznést námitku, z důvodů souvisejících s konkrétní situací, vůči zpracování vašich osobních údajů, které zakládáme na našem oprávněném zájmu. V takovém případě bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

-       podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Pro uplatnění vašich práv můžete odeslat písemnou žádost opatřenou datem a vaším podpisem na následující adresu: HOFÍREK CONSULTING, T. G. Masaryka 883/53, 360 01 Karlovy Vary, k rukám Miroslava Hofírka nebo na e-mailovou adresu gdpr@hofirek.cz.

Vaše žádost bude posouzena a obdržíte odpověď do jednoho měsíce.

 

10.  Zabezpečení vašich údajů

HOFÍREK CONSULTING přijímá vhodná technická, organizační a právní opatření za účelem ochrany informací souvisejících se žádostí o zaměstnání, včetně bezpečných serverů, firewallů a kódování údajů uvedených v žádosti.

11.  Kontaktní osoba

Další informace o zpracování osobních údajů příp. další informace o uplatnění vašich výše uvedených práv, Vám poskytneme na adrese: HOFÍREK CONSULTING, T. G. Masaryka 883/53, 360 01 Karlovy Vary, k rukám Miroslava Hofírka, příp. na e-mailové adrese gdpr@hofirek.cz nebo na telefonním čísle: 724 502 303.

12.  Platnost a účinnost Zásad

Tyto Zásady jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.